بودای خندان

در ژاپن داستانی درباره بودایی معروف به بودای خندان به نام ** هوتی ** وجود دارد . تمام تعلیمات این بودای عجیب ، فقط و فقط خنده بود . او از یک شهر به شهر دیگر و از یک روستا به روستای دیگر سفر میکرد و هنگامی که به شهر یا روستایی میرسید ، در میدان اصلی می ایستاد و شروع به خندیدن میکرد .
البته خنده او از نوعی خاص بود که به همه سرایت میکرد و واگیر داشت .
او به قدری با شدت می خندید که روی زمین میافتاد و همین طور می غلتید. افرادی که به دور او جمع شده بودند نیز شروع به خنده میکردند و پس از مدت کوتاهی موج عظیمی از خنده تمام آن شهر یا روستا را فرا میگرفت.مردم همیشه منتظر هوتی بودند تا به شهر یا روستای آنها سفر کند . زیرا او با خودش شادی و سرور را به همراه میآورد.
او هرگزحتی کلمه ای نیز سخن نگفت . اگر درباره بودا از او سوال میکردی ، در جواب فقط میخندید . اگر در باره اشراق و به کمال رسیدن از او می پرسیدی ، پاسخش چیزی جز خنده نبود . خنده تنها پیام این بودا بود .

   + Laughter Yoga - ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩