اولین باشگاه خنده جهان

درسال 1995 دکترمادانکاتریا،پزشک هندی،مشغولنوشتنمقالهایتحتعنوان »خنده بهترینپزشکاست«بود.   ویدرحیننوشتناینمقالهباپژوهشهایمتعددیدربارهخندهمواجه شدوتحتتأثیرقرارگرفتوتصمیمگرفتاینیافتههارادرخودواطرافیانآزمایشکند. لذا صبحسیزدهممارسهمانسالبهنزدیکترین پارکمنزلشانرفتوازافرادیکهبرایورزش صبحگاهیبهپارکآمدهبودند،دعوتبهاجرای خندهگروهیکردوفقطچهارنفردعوتاو راپذیرفتندواولینباشگاهخندهجهانیباپنج نفرشکلگرفت. ابتداافرادبهصورتدایرهوار کنارهممیایستادندویکنفردروسطقرار میگرفتوبه
/ 1 نظر / 31 بازدید
خرداد 92
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست