بودای خندان

در ژاپن داستانی درباره بودایی معروفبهبودای خندانبه نام ** هوتی ** وجود دارد . تمام تعلیمات این بودای عجیب ، فقط و فقطخنده بود . او از یک شهر به شهر دیگر و از یک روستا به روستای دیگر سفر میکرد وهنگامی که به شهر یا روستایی میرسید ، در میدان اصلی می ایستاد و شروع به خندیدنمیکرد .
البته خنده او از نوعی خاص بود که به همه سرایت میکرد و واگیر داشت .
او به قدری با شدت می خندید که روی زمین میافتاد و همین طور می غلتید. افرادیکه به دور او جمع شده بودند نیز شروع به خنده میکردند و پس از مدت کوتاهی موج عظیمیاز خنده تمام آن شهر یا روستا را فرا میگرفت.مردم همیشه منتظر هوتی بودند تا به شهریا روستای آنها سفر کند . زیرا او با خودش شادی و سرور را به همراه میآورد.
اوهرگزحتی کلمه ای نیز سخن نگفت . اگر درباره بودا از او سوال میکردی ، در جواب فقطمیخندید . اگر در باره اشراق و به کمال رسیدن از او می پرسیدی ، پاسخش چیزی جز خندهنبود . خنده تنها پیام این بودا بود .

/ 0 نظر / 69 بازدید